Новини › Новости › News

Захисти дисертаційних робіт

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України, Київ, 2008. Островська Л.Ю. Закономірності змочування аморфних, нанокластерних, мікро-, нанокристалічних плівок вуглецю та ряду бінарних сполук . Захист відбувся 26 травня 2008 р.

2. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Київ. Набока О.В. Вуглецеві наноструктури, синтезовані в кременеземних матрицях карбонізацією органічних сполук. Захист відбувся 12 лютого 2009 р.

3. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника.- Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 2009 г.  Петрушин И.С. Структура и сорбционные свойства углеродных наноматериалов.   Защита состоялась 17 апреля 2009 г.

4. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, 2009. Чабан В.В. Особливості мікроструктури та динаміки неводних розчинників та електролітних розчинів у вуглецевих нанотрубках.  Захист відбувся 15 жовтня 2009 р.

5. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.Н.Францевича НАН України, Київ, 2009. Золотаренко А.Д. Особливості електродугового синтезу вуглецевих наноструктур, їх термостійкість та воднеємність.  Зхист відбувся 5 листопада 2009 р.

6. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.- Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, Київ, 2009. Лисенко Н.Д. Структурно-сорбційні властивості вуглецевих мезопористих молекулярних сит, одержаних методом матричної карбонізації . Захист відбувся 19 січня 2010 р.

7. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 01.04.17 – химическая физика, в том числе физика горения и взрыва. Национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, 2010.  Керимкулова А.Р. Пористые углеродные наноструктурированные сорбенты биомедицинского назначения. Защита состоялась 2 июня 2010 г.

8. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріаліознавство.- Інститут надствердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, 2010. Панова А. М. Закономірності впливу окилення різних модифікацій нановуглецю на властивості продукту детонаціного синтезу алмазу.   Захист відбувся 11 листопада 2010 р.

9. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України, Київ, 2011. Пузій О.М. Гетероатоми фосфору в хімії вуглецевих адсорбентів. Захист відбувся 24 березня 2011 р.

10. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів. Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН), Харків, 2011. Зеленський О.І. Розвиток та обґрунтування способів отримання вуглецевих наноструктур з твердих продуктів коксування вугілля. Зхист відбувся 08 вересня 2011 р.

11. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 2011. Бардаш Л.В. Синтез та дослідження наноструктурованих полімерних композитів на основі гетероциклічних естерів та вуглецевих нанотрубок. Захист відбувся 28 вересня 2011 р.

12. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.19 – фізика полімерів. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 2011. Левченко В.В. Структура та електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі термопластичних полімерів та вуглецевих нанотрубок. Захист відбувся 28 вересня 2011 р.

13. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ, 2011. Войтко К.В. Каталазоподібні властивості нанопоруватих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів. Захист відбудеться 13 жовтня 2011 р.

14. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.02 – металлургия черных, цветных и редких металлов, кафедра общеобразовательных дисциплин ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет», Иркутск, 2011. Нгуен Н.А.Т. Извлечение никеля из производственных растворов с использованием углеродных сорбентов. Защита состоится 20 октября 2011 года.

римские шторы фото на сайте kraevid.in.ua купить жалюзи на окна киев жалюзи горизонтальные цена